Обавештење о одржавању пробног завршног испита

Обавештење о одржавању пробног завршног испита

Правилником о календару образовно-васпитноог рада у основној школи за школску 2020/2021. године (Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.5/20 и 18/20) Министарство просвете, науке и технолошког развоја је предвидело организацију пробног завршног испита у циљу:
– припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит;
симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора);
провере спремности ученика за завршни испит у овом тренутку (шта знају и на чему треба радити у наредном периоду).

Пробни завршни испит биће одржан у свим основним школама на територији Републике Србије 26. и 27. марта 2021. године.

Ученици осмог разреда ће у оквиру пробног завршног испита полагати
– у петак, 26. марта
тест из математике с почетком у 12 часова

– у суботу, 27. марта
тест из српског/матерњег језика са почетком у 9 часова и
комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика, хемија) са почетком у 11.30 часова

Израда сваког теста траје 120 минута, изузетно, уколико је испит почео са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута. Пробни завршни испит организује се у просторијама матичне школе на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.
Ученици пробни завршни испит полажу у учионици. У једној учионици може бити највише 15 ученика и у њој дежура један наставник.
По доласку у школу ученици испред учионице у којој раде тест одлажу личне ствари које не смеју користити на испиту на место које ће за то  бити одређено.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, којима се при полагању завршног испита пружа одговарајућа подршка, простор за полагање испита прилагођава се врсти подршке која се пружа ученику.
Сваки ученик добиће од одељењског старешине персонализоване идентификационе налепнице, које ће се користити и за пробни и за завршни испит.

Током оба дана полагања пробног завршног испита, одељењске старешине проверавају присуство свих ученика из одељења, испред школе или другог предвиђеног простора у којем се полаже испит, 30 минута пре почетка испита, подсећају их на распоред просторија и проверавају да ли су понели ђачке књижице, сав потребан прибор и додељују ученицима идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика Примерак за ученика пре почетка израде теста.
Ученици су у обавези да на дан полагања пробног завршног испита понесу са собом ђачку књижицу (потписану, са фотографијом и оверену) и прибор (графитну оловку, гумицу, хемијску оловку, лењир, троугао и шестар).

Са процедуром полагања пробног и завршног испита ученици ће бити обавештени детаљно преко својих одељењских старешина, педагога и директора школе.