У школи Свети Сава, деца се, тοком осмогодишњег школовања, развијају у стимулативном образовном окружењу. Циљ наше школе је промоција здравог школства које пружа складан развој ума, тела и карактера.

Мисија школе

У школи се стално побољшава квалитет наставе, негују се културне и моралне вредности, подстиче и развија критичко мишљење и креативност ученика, одговорност, самосталност и толеранција.
У нашој школи наставници се стручно усавршавају и примењују савремене методе учења.
Развија се читалачка, медијска и дигитална писменост ученика, кључне и међупредметне компетенције.
Подстиче се лични развој ученика и уважавање и разумевање у комуникацији са другима.
Деца уче како да стечена знања у школи примењују у свакодневном животу и проширују своја знања из области науке, уметности и традиције.
Сарађујемо са локалном заједницом и учествујемо у културним, јавним и спортским манифестацијама у општини и граду.

Визија школе

Запослени наше школе ће се стално стручно усавршавати, примењивати знања стечена кроз обуке и стварати подстицајну средину за рад и учење и позитивну атмосферу тако да ученици школу доживљавају као место где воле да дођу и где се лепо осећају.
Наставници ће кроз међусобну сарадњу и уз размену иновативних идеја, добру расподелу обавеза и одговорности, као и уз сарадњу са родитељима и другим законским заступницима, допринети побољшању квалитета наставе и васпитног рада.
Подстицаће ученике на усвајање неопходнх знања и развијање потребних способности за разумевање окружења и активан однос према њему.
Ученике ће уводити у богат и разноврстан свет социјалних односа, припремати их за успешан избор и наставак школовања и за даљи професионални развој.