2024.

План јавних набавки за 2024.

2023.

Јавна набавка електричне енергије

2022.

План јавних набавки за 2022.

Јавна набавка електричне енергије

Јавни позив – Екскурзија и настава у природи

Јавни позив – Екскурзија за осми разред и настава у природи за други разред

Јавни позив – Екскурзије и наставе у природи ученика ОШ „Свети Сава“ у школској 2022/2023. години

Одлука о обустави
Одлука о закључењу оквирног споразума

2021.

Oглас за прикупљање понуда за давање у закуп дела школског простора

Оглас за давање у закуп дела школског простора
Оглас ће бити објављен у дневном листу Данас у петак, 23.04.2021. године.

Јавна набавка електричне енергије

2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 18.02.2019. до 10.00 часова.

Отварање понуда је истог дана у 10.45 часова.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 18.02.2019. до 10 часова.

Отварање понуда је истог дана са почетком у 10.30 часова.

2018.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 23.11.2018. до 10.00 часова.

Отварање понуда је истог дана у 10.30 часова.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 24.10.2018. до 10.00 часова. Отварање понуда је истог дана у 10.30 часова.

Оглас за издавање простора

Оглас ће бити објављен 6.9.2018. у Просветном Прегледу.

2017.

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015и 68/2015)

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Авалска 8

11000 Београд

http://www.ossvetisavabg.edu.rs/

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03/17

У отвореном поступку јавне набавке услуга, број ЈН 03/17, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге достављања припремљених оброка у школу, ОРН 55524000, Основна школа „Свети Сава“ закључила је уговор са понуђачем „Ф.А.Н. групо” д.о.о. из Београда, Слободана Берберског Лале 18љ, МБ: 17338862, ПИБ: 100285623.

 

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке 03/17
Предмет Услуга достављања припремљених оброка у школу
Нето уговорена вредност 4.137.750,00 динара
Бруто уговорена вредност 4.965.300,00 динара
Критеријум за доделу уговора Економски најповољнија понуда
Број примљених понуда Три
Највиша понуђена цена 4.137.750,00 динара
Најнижа понуђена цена 3.213.000,00 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 4.137.750,00 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 3.213.000,00 динара
Одлука о додели уговора Број 472 од 21.06.2017. године
Уговор закључен 10.07.2017. године
Основни подаци о добављачу „Ф.А.Н. групо” д.о.о. из Београда, Слободана Берберског Лале 18љ, МБ: 17338862, ПИБ: 100285623

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Авалска 8

11000 Београд

http://www.ossvetisavabg.edu.rs/

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

04/16

У поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН 04/16, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзијeученика седмог разреда, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Свети Сава“ закључила је оквирни споразум понуђачем V.I.A.TOURS PETROVIĆ“ Д.О.О. са седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 193, ПИБ: 100394710, Матични број: 17066307.

 

Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 04.04.2017. године.

Оквирни споразуми закључен је дана 21.04.2017. године.

Период трајања оквирног споразума је једна година.

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Свети Сава“

Авалска 8

11000 Београд

http://www.ossvetisavabg.edu.rs/

Број:217/2

27.03.2017. године

 

На основу члана 63 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), Основна школа „Свети Сава“ објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/16

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

 

Рок за подношење понуда у предметној јавној набавци продужава се до 03.04.2017. године у 15 часова, због разлога предвиђених одредбама члана 63 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) – измена Конкурсне документације у року који је краћи од осам дана од првобитно дефинисаног рока за подношење понуда.