У складу са  дописом Министарсва просвете и науке од 13.4. 2020. године обавештавамо вас да су се, након праћења реализације организоване наставе путем учења на даљину у досадашњем периоду, створили  услови за постепено увођење бројчаног оцењивања постигнућа ученика.

Бројчаном  оцењивању постигнућа ученика ће се приступити након стручне процене наставника да постоје услови за то.

Водиће се рачуна да прве бројчане оцене  буду подстицајне и мотивишуће, пре свега за ученике који су последњих месец дана показали посвећеност у учењу и чији продукти учења показују да су постигли очекиване исходе;

Свака бројчана оцена биће:

заснована на кључним захтевима програма, очекиваним исходима учења и утврђеним стандардима постигнућа за крај одређеног циклуса образовања, чиме ће бити и лакше поставити критеријуме за извођење одређених оцена.

објашњена и поткрепљена доказима који се налазе у радовима ученика (индивидуалним и групним  радовима ученика, домаћим задацима, вежбањима, белешкама наставника и сл.)

Поред радова ученика наставници ће узимати у обзир труд ученика, оригиналност и креативна идејна решења ученика при изради задатака,  напор који улажу, као и услове у којима стичу нова знања и евентуалне техничке проблеме у испуњавању постављених задатака

–  јасно дефинисана ( било да је реч о вредновању конкретног рада или за савладану област, активност, континуитет у раду, напредак у постигнућима)

–    транспарентна и образложена ученику и родитељу/старатељу  успостављеним каналом комуникације, а потом уписана у есДневник

–   објективна у складу са нивоом постигнућа ученика.

До краја другог полугодишта биће и више бројчаних оцена. Као и до сада и у наредном периоду неопходно је да ученици покажу посвећеност  и континуитет у раду.

Важно је да и даље прате повратне информациjе наставника јер оне представљају  смернице за наредне кораке у учењу  и  помажу бољој организацији обавеза и учења, потстичу самосталност ученика, вредновање и унапређивање учења, без обзира да ли се учење одвија код куће или у школи.

 

 Управа школе

Author

Rale