Nastavnica likovne kulture je sa učenicima petog razreda realizovala časove projektne nastave „Pećinski crtež“ u novembru 2019.

Ciljevi projekta su:
- razvijanje osećaja za kompoziciju, za kvalitet i raznovrsnost linija,
- razvijanje svesti o umetničkom nasleđu,
- razvoj estetskih kompetencijai buđenje potrebe i želje za posetama izložbi.


Ishodi

Učenik će nakon realizacije projekta biti u stanju da:
- opiše linije koje uočavau u prirodi, okruženju i umetničkim delima;
- poredi utisak koji na njega/nju ostavljaju različite vrste linija;
- gradi linije različitih vrednosti kombinujući materijal, ugao i pritisak pribora/materijala;
- iskaže svoje mišljenje o tome kako je razvoj civilizacije uticao na razvoj umetnosti.

Međupredmetne kompetencije: komunikacija, celoživotno učenje, saradnja, estetička kompetencija, digitalna kompetencija, rešavanje problema.

Međupredmetna korelacija: Istorija, Biologija, Informatika, Srpski jezik i književnost
 

Projekat je trajao dve nedelje. Učenici su imali zadatak da samostalno pronađu informacije o pećinskom slikarstvu i donesu na čas razne vrste bojica i papir.
Đaci su pronašli potrebne informacije na internetu i u udžbeniku istorije. Na času likovne kulture su prezentovali te informacije i razgovarali o pećinskim crtežima i onda individualno izrađivali radova na temu „Pećinski crtež“.
Na sledećem času su kroz grupni rad odabrali najuspešnije radove i zatim postavili izložbu radova u holu škole i zajednički je prezentovali ostalim učenicima škole.

Ivana Smiljković Čevizović