На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015и 68/2015)

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Авалска 8

11000 Београд

http://www.ossvetisavabg.edu.rs/

 

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03/17

 

            У отвореном поступку јавне набавке услуга, број ЈН 03/17, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге достављања припремљених оброка у школу, ОРН 55524000, Основна школа „Свети Сава“ закључила је уговор са понуђачем „Ф.А.Н. групо” д.о.о. из Београда, Слободана Берберског Лале 18љ, МБ: 17338862, ПИБ: 100285623.

 

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

03/17

Предмет

Услуга достављања припремљених оброка у школу

Нето уговорена вредност

4.137.750,00 динара

Бруто уговорена вредност

4.965.300,00 динара

Критеријум за доделу уговора

Економски најповољнија понуда

Број примљених понуда

Три

Највиша понуђена цена

4.137.750,00 динара

Најнижа понуђена цена

3.213.000,00 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

4.137.750,00 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

3.213.000,00 динара

Одлука о додели уговора

Број 472 од 21.06.2017. године

Уговор закључен

10.07.2017. године

Основни подаци о добављачу

„Ф.А.Н. групо” д.о.о. из Београда, Слободана Берберског Лале 18љ, МБ: 17338862, ПИБ: 100285623