Наручилац

Основна школа „Свети Сава“

 

Адреса

Авалска 8

 

Место

Београд

 

Број

472

 

Датум

21.06.2017. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службенигласник Републике Србије” број124/2012, 14/2015 и 68/2015),поступајући по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-364/2017, од 18.05.2017. године,директор Основне школе „Свети Сава“ доноси

 

О Д Л У КУ

о додели уговора

 

Предмет јавне набавке и ознака из Општег речника набавки

Услуга достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000

Редни број јавне набавке

ЈН 03/17

Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности - услуге

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу

 

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

1.

ФАН групод.o.o. Слободана Лале Берберског 18 љ, 11000 Београд

182

Допуна 182-1

09.03.2017. у 09.00

09.03.2017. у 09.25

Садржај понуде:

 

Укупна цена без ПДВ-а (динара)

 

4.137.750,00

 

Број гратиса за ученике на месечном нивоу

 

759

Износ гратиса за Дан школе и школску славу (у динарима, без ПДВ-а)

 

385.000,00

 

Рок и начин плаћања

 

45 дана

 

Важност понуде

 

45 дана

 

Стручна оцена понуде

 

Понуда је одговарајућа и прихватљива.

         

 

с обзиром да је наведени понуђач доставио прихватљиву, економски најповољнију понуду.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Наручилац је дана 24.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци –Услуга достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000.

              Дана 28.02.2017. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у складу са Законом.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је три благовремене понуде. Комисија за спровођење поступка јавне набавке је дана 09.03.2017. године приступила отварању приспелих понуда и о истом сачинила Записник. Представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда, а фотокопија записника достављена им је електронским путем у законском року.

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда, на основу кога је донета Одлука о додели уговора број 195, од 09.03.2017. године. Наведену Одлуку оспорио је понуђач „Ф.А.Н. групо“ д.о.о. а Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Решењем број: 4-00-364/2017, од 18.05.2017. године, усвојила је захтев за заштиту права и делимично поништила поступак јавне набавке, у делу стручне оцене понуда.

Поступајући по наведеном Решењу, Комисија за спровођење поступка јавне набавке сачинила је нови Извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће:

 

1) Врста предмета јавне набавке:

 

 

Добра

 

 

Услуге

X

 

Радови

 

 

2) Подаци о јавној набавци:

                         

Број јавне набавке

03/17 - јавна набавка мале вредности- услуге

Предмети ознака из Општег речника набавки

Услуга достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000

Одлука о покретању поступка

Број: 131од 24.02.2017.године

Процењена вредност

5.000.000,00 динара

Конкурсна документација

Број 147од 28.02.2017. године

Рок за подношење понуда

09.03.2017. године до10часова

 

             3) Укупан број поднетих понуда: три

 

                     а) Приспеле понуде

 

Благовремено, до 09.03.2017. године у 10часова, пристигло јетри понуде, како следи:

             

Редни број

НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА

1.

„ФАН групо“ д.o.o. Слободана Лале Берберског 18 љ, 11000 Београд

2.

 „ЛИДО“ д.о.о, Наде Димић 4, 11080 Београд, Земун

3.

Миљан Шћекић пр, Самостална радња за угоститељство и трговину „Нови спорт“ Војводе Степе 1, 11000 Београд

 

Није било неблаговремених понуда.

 

б) Садржај приспелих понуда

 

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

1.

ФАН групод.o.o. Слободана Лале Берберског 18 љ, 11000 Београд

182

Допуна 182-1

09.03.2017. у 09.00

09.03.2017. у 09.25

Садржај понуде:

 

Укупна цена без ПДВ-а (динара)

 

4.137.750,00

 

Број гратиса за ученике на месечном нивоу

 

759

Износ гратиса за Дан школе и школску славу (у динарима, без ПДВ-а)

 

385.000,00

 

Рок и начин плаћања

 

45 дана

 

Важност понуде

 

45 дана

 

Стручна оцена понуде

 

Понуда је одговарајућа и прихватљива.

         

 

 

 

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

2.

Лидод.o.o. Наде Димић 4, 11080 Београд, Земун

183

09.03.2017. у 09.50

Садржај понуде:

 

Укупна цена без ПДВ-а (динара)

 

3.213.000,00

 

Број гратиса за ученике на месечном нивоу

 

420

Износ гратиса за Дан школе и школску славу (у динарима, без ПДВ-а)

 

200.000,00

 

Рок и начин плаћања

 

45 дана, вирмански

 

Важност понуде

 

120 дана

 

Стручна оцена понуде

 

Понуда је одговарајућа и прихватљива.

         

 

 

 

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

3.

Миљан Шћекић пр, Самостална радња за угоститељство и трговину „Нови спорт“ Војводе Степе 1, 11000 Београд

186

09.03.2017. у 09.55

Садржај понуде:

 

Укупна цена без ПДВ-а (динара)

 

3.780.000,00

 

Број гратиса за ученике на месечном нивоу

 

700

Износ гратиса за Дан школе и школску славу (у динарима, без ПДВ-а)

 

100.000,00

 

Рок и начин плаћања

 

45 дана, вирмански

 

Важност понуде

 

Није уписан

 

Стручна оцена понуде

Модел уговора у Конкурсној документацији није оверен печатом понуђача, нити потписан од стране овлашћеног лица понуђача. У понуди нису приложене фотографије регистрационих налепница за возила. Није приложен Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду. Менично овлашћење уз гаранцију за озбиљност понуде није попуњено на начин прописан Конкурсном документацијом. Комисија констатује да понуда садржи битне недостатке дефинисане одредбама члана 106 став 1 тачка 1, 2, 3 и 5 Закона о јавним набавкама. Имајући у виду наведено, применом одредбе члана 3 став 1 тачка 33 Закона о јавним набавкама, Комисија ову понуду одбија као неприхватљиву, због битних недостатака исте.

         

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.Бодовање се врши према следећим критеријумима:

 

Укупан број пондера је 100.

 

1. Критеријум – Цена

 

Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 45 пондера

 

Најповољнија понуда по основу критеријума висина цене је понуда са најнижом ценом услуге за пројектовани број оброка на годишњем нивоу, без урачунатог ПДВ-а. Број пондера понуђача са мање повољним ценама услуге одређује се према формули:

 

најповољнија понуђена цена   х    45  (максималан број пондера за цену)

понуђена  цена

 

 

2. Критеријум – Гратиси

 

Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 55 пондера.

Критеријум Гратиси састоји се од два поткритеријума:

 

1.Гратиси за ученике: По основу гратисаза ученике могуће је добитинајвише30 пондера (гратисеу понудиизразити у апсолутном броју гратис оброка- ручкова за ученикена месечном нивоу)

 

- 30 пондера понуђач који даје највећи број гратиса

- 15 пондера понуђач који је други по броју гратиса

- 10 пондера понуђач који је трећи по броју гратиса

- 5 пондера понуђач који је четврти по броју гратиса

- 2 пондера остали понуђачи који су одобрили гратисе