Наставница ликовне културе је са ученицима петог разреда реализовала часове пројектне наставе „Пећински цртеж“ у новембру 2019.

Циљеви пројекта су:
– развијање осећаја за композицију, за квалитет и разноврсност линија,
– развијање свести о уметничком наслеђу,
– развој естетских компетенцијаи буђење потребе и жеље за посетама изложби.

Исходи

Ученик ће након реализације пројекта бити у стању да:
– опише линије које уочавау у природи, окружењу и уметничким делима;
– пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте линија;
– гради линије различитих вредности комбинујући материјал, угао и притисак прибора/материјала;
– искаже своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао на развој уметности.

Међупредметне компетенције: комуникација, целоживотно учење, сарадња, естетичка компетенција, дигитална компетенција, решавање проблема.

Међупредметна корелација: Историја, Биологија, Информатика, Српски језик и књижевност

Пројекат је трајао две недеље. Ученици су имали задатак да самостално пронађу информације о пећинском сликарству и донесу на час разне врсте бојица и папир.
Ђаци су пронашли потребне информације на интернету и у уџбенику историје. На часу ликовне културе су презентовали те информације и разговарали о пећинским цртежима и онда индивидуално израђивали радова на тему „Пећински цртеж“.
На следећем часу су кроз групни рад одабрали најуспешније радове и затим поставили изложбу радова у холу школе и заједнички је презентовали осталим ученицима школе.

Ивана Смиљковић Чевизовић

Author

Zola